Aviso Legal

Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informamos o usuario dos nosos datos:

CLUB CICLISTA PADRONÉS

Denominación Social

CLUB CICLISTA PADRONÉS

NIF

G15031719

Domicilio Social

Travesía Campo do Souto s/n, 15900, Padrón, A Coruña

Teléfono

981810319

Correo electrónico

info@ccpadrones.org

Datos de inscrición no rexistro de entidades deportivas

C-00343

 1. INTRODUCIÓN

Os presentes TERMINOS E CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB, regulan os termos e condicións de acceso e uso de https://www.ccpadrones.com en diante o “Sitio Web”, propiedade de CLUB CICLISTA PADRONÉS, con domicilio en Travesía Campo do Souto s/n, 15900, Padrón, A Coruña e con NIF G15031719, en diante, «TCUW», que o usuario do Sitio web deberá de ler e aceptar para usar todos os servizos e información que se facilitan desde o Sitio web.

O usuario, así como TCUW, propietaria do Sitio web, poderán ser denominados conxuntamente como as partes.

O mero acceso ou utilización do Sitio web, de todos ou parte dos seus contidos e servizos significa a plena aceptación das presentes condicións de uso. A poñer ao dispor e o uso do Sitio web enténdese sometida ao estrito cumprimento dos termos recolleitos nas presentes condicións de uso do Sitio web.

 1. TERMINOS E CONDICIONS DE USO:

Os presentes termos e condicións de uso do Sitio web, en diante “TERMINOS E CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB” regulan o acceso e a utilización do Sitio web, incluíndo os contidos e os servizos postos ao dispor dos usuarios en e/o a través do Sitio web, ben por CLUB CICLISTA PADRONÉS, ben polos seus usuarios ou por calquera terceiro. Con todo, o acceso e a utilización de certos contidos e/o servizos poden atoparse sometidos a determinadas condicións específicas.

 1. MODIFICACIONS

CLUB CICLISTA PADRONÉS se reserva a facultade de modificar en calquera momento os presentes TCUW. En todo caso, recoméndase consultar periodicamente as mesmas, xa que poden ser modificadas.

 1. INFORMACIÓN E SERVIZOS:

Os usuarios poden acceder a través do Sitio web a diferente tipo de información e servizos. CLUB CICLISTA PADRONÉS se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración da información e servizos ofrecidos desde o Sitio web. O usuario recoñece e acepta expresamente que en calquera momento CLUB CICLISTA PADRONÉS poida interromper, desactivar e/o cancelar calquera información ou servizo. CLUB CICLISTA PADRONÉS realizará os seus mellores esforzos para tentar garantir a dispoñibilidade e accesibilidade á web. Con todo, en ocasións, por razóns de mantemento, actualización, cambio de localización etc., poderá supoñer a interrupción do acceso ao Sitio web.

 1. DISPOÑIBILIDADE DA INFORMACIÓN E SERVIZOS DO SITIO WEB:

CLUB CICLISTA PADRONÉS non garante a dispoñibilidade continua e permanente dos servizos, quedando deste xeito exonerado de calquera responsabilidade por posibles danos e prexuízos causados como consecuencia da falta de dispoñibilidade do servizo por motivos de forza maior ou erros nas redes telemáticas de transferencia de datos, alleos á súa vontade, ou por desconexións realizadas por traballos de mellora ou mantemento dos equipos e sistemas informáticos.

Nestes casos, CLUB CICLISTA PADRONÉS fará os seus mellores esforzos por devolver os servizos á súa plena dispoñibilidade, así como, para notificar sobre a posible falta de dispoñibilidade dos mesmos. CLUB CICLISTA PADRONÉS non será responsable pola interrupción, suspensión ou finalización da información ou servizos. Así mesmo, non se responsabiliza das posibles omisións, perdas de información, datos, configuracións, accesos indebidos ou vulneración da confidencialidade que teñan orixe en problemas técnicos, de comunicacións ou omisións humanas, causadas por terceiros ou non imputables a CLUB CICLISTA PADRONÉS. Tampouco responderá dos danos producidos por ataques informáticos ou causados por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de comunicacións ou equipos utilizados por CLUB CICLISTA PADRONÉS pero fabricados ou facilitados por un terceiro.

CLUB CICLISTA PADRONÉS poderá, á súa soa discreción, denegar, retirar, suspender e/o bloquear en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso o acceso á información e servizos a aqueles usuarios que incumpran as presentes normas.

 1. RESPONSABILIDADE DO SITIO WEB:

Exceptuando os casos que a Lei impoña expresamente o contrario, e exclusivamente coa medida e extensión en que o impoña, CLUB CICLISTA PADRONÉS non garante nin asume responsabilidade algunha respecto a os posibles danos e prexuízos causados polo uso e utilización da información, datos e servizos do Sitio web.

En todo caso, CLUB CICLISTA PADRONÉS queda excluída de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan deberse á información e/o servizos prestados ou fornecidos por terceiros diferentes de CLUB CICLISTA PADRONÉS. Toda responsabilidade será do terceiro xa sexa provedor ou colaborador.

 1. OBLIGACIONES DO USUARIO

O usuario deberá respectar en todo momento os presentes TCUW. De forma expresa o usuario manifesta que utilizará o Sitio web de forma dilixente e asumindo calquera responsabilidade que puidese derivarse do incumprimento das normas.

O usuario obrígase, naqueles casos que se lle soliciten datos ou información, a non falsear a súa identidade facéndose pasar por calquera outra persoa. O usuario acepta que a utilización do Sitio web será efectuada con fins estritamente persoais, privados e particulares. O usuario non poderá utilizar o Sitio web para actividades contrarias á Lei, a moral e a orde pública, así como, para finalidades prohibidas ou que vulneren ou lesionen dereitos de terceiros.

Así mesmo, queda prohibida a difusión, almacenamento e/o xestión de datos ou contidos que infrinxan dereitos de terceiros ou calquera normativas reguladoras de dereitos de propiedade intelectual ou industrial.

O usuario non poderá utilizar o Sitio web para transmitir, almacear, divulgar promover ou distribuír datos ou contidos que sexan portadores de virus ou calquera outro código informático, arquivos ou programas deseñados para interromper, destruír ou prexudicar o funcionamento de calquera programa ou equipo informático ou de telecomunicacións.

O usuario obrígase a indemnizar e a manter indemne a CLUB CICLISTA PADRONÉS por calquera dano, prexuízo, sanción, multa, pena ou indemnización que teña que facer fronte CLUB CICLISTA PADRONÉS como consecuencia do incumprimento por parte do usuario das obrigacións contidas no presente documento.

 1. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A información ou datos persoais que facilite o usuario serán tratados conforme o establecido na Política de Privacidade incluída neste Sitio web.

 1. ENLACES A OUTROS SITIOS WEB

CLUB CICLISTA PADRONÉS non garante nin asume ningún tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos sufridos polo acceso a Servizos de terceiros a través de conexións, vínculos ou links dos sitios enlazados nin sobre a exactitude ou fiabilidade dos mesmos. A función das ligazóns que aparecen é exclusivamente a de informar o Cliente sobre a existencia doutras fontes de información na internet, onde poderá ampliar os Servizos ofrecidos polo Portal.  CLUB CICLISTA PADRONÉS non será en ningún caso responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns ou das consecuencias que se deriven do acceso polos Clientes aos mesmos. Estes Servizos de terceiros son proporcionados por estes, polo que CLUB CICLISTA PADRONÉS non pode controlar e non controla a licitud dos Servizos nin a súa calidade. En consecuencia, o Cliente debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información e servizos existentes nos contidos de terceiros.

 1. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos, marcas, logos, debuxos, documentación, programas informáticos ou calquera outro elemento susceptible de protección pola lexislación de propiedade intelectual ou industrial, que sexan accesibles no Sitio web corresponden exclusivamente a CLUB CICLISTA PADRONÉS ou aos seus lexítimos titulares e quedan expresamente reservados todos os dereitos sobre os mesmos. Queda expresamente prohibida a creación de ligazóns de hipertexto (links) a calquera elemento integrante do Sitio web sen a autorización de CLUB CICLISTA PADRONÉS, sempre que non sexan a un apartado do Sitio web que non requira identificación ou autenticación para o seu acceso, ou o mesmo estea restrinxido.

En calquera caso, CLUB CICLISTA PADRONÉS se reserva todos os dereitos sobre os contidos, información datos e servizos que ostente sobre os mesmos. CLUB CICLISTA PADRONÉS non concede ningunha licenza ou autorización de uso ao usuario sobre os seus contidos, datos ou servizos, distinta da que expresamente se detalle nos presentes TCUW.

 1. LEXISLACIÓN APLICABLE, XURISDICIÓN COMPETENTE E NOTIFICACIÓNS

Os presentes TCUW réxense e interprétanse dacordo con as Leis de España. Para calquera reclamación serán competentes os xulgados e tribunais do territorio español. Todas as notificacións, requirimentos, peticións e outras comunicacións que o Usuario desexe efectuar a CLUB CICLISTA PADRONÉS titular do presente Sitio web, deberán realizarse por escrito e entenderase que foron correctamente realizadas cando fosen recibidas na seguinte dirección info@ccpadrones.org